header bglogo rochelogo
1

VšEOBECNÉ INFORMÁCIE

Accu-Chek Active sa stal jedným z najúspešnejších systémov na monitorovanie glykémie, aký kedy vyrobila naša spoločnosť. Jeho rýchlosť, jednoduchosť použitia, skutočne vynikajúce odberové zariadenie, schopnosť spracovať údaje, spoľahlivosť a celková výkonnosť ho robia jednou z najpreferovanejších značiek glukomerov na svete. Accu-Chek Acive hrá kľúčovú úlohu v našom portfóliu v trhovom prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou súťaživosťou a cenovým tlakom zo strany konkurencie a zákazníkov. Je to jeden z našich najpredávanejších výrobkov na novo sa utvárajúcich trhoch, ktorý umožňuje miliónom ľudí urobiť prvé kroky smerom k lepšej terapeutickej poddajnosti a zdravšiemu a pokojnejšiemu životu. Accu-Chek Active má tiež významnú úlohu na vyspelých trhoch, najmä v segmente nízkych cien. Accu-Chek Active podporuje selfmonitoring pacienta, pomáha ľuďom pri dosahovaní cieľov pri kontrole ich diabetu tým, že robí testovanie jednoduchším a dosiahnuteľnejším. Accu-Chek Active umožňuje poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a osobám so zdravotným postihnutím dostať sa cez hodnoty krvnej glukózy k zvýznamniteľným výsledkom pomocou škály vhodných nástrojov kompatibilných s informačným manažmentom, ako je napríklad Accu-Chek Smart Pix. Doplňujúce údaje, ktoré poskytujú naše nástroje manažmentu informácií, dramaticky zlepšujú terapeutické výsledky tým, že poskytujú vylepšený obraz pacientovej špecifickej situácie. To rozhodujúcou mierou napomáha tomu, aby sme sa odlíšili od mnohých konkurentov, ktorí poskytujú len výsledok testu. Funkcie:Aktuálne voľby manažmentu diabetu:
 • označenia hodnôt pred jedlom a po jedle
 • označenie všeobecnej príhody
 • 7-, 14- a 30-dňové priemery všetkých výsledkov, výsledkov pred jedlom a výsledkov po jedle
 • 350 výsledkov uložených v pamäti
 • konektivita (zariadenia pre manažment informácií)

Zabezpečovacia technológia pre prípad zlyhania:

 • vizuálne zálohovanie
 • ikona, ktorá varuje pred uplynutím dátumu exspirácie
 • detekcia poddávkovania

Farba platformy: Pantone 327 Najväčšie úspechy:

 • Predáva sa vo viac ako 100 krajinách na celom svete
 • Od roku 2001 bolo umiestnených viac ako 18 miliónov glukomerov typu Accu-Chek Active
 • Len roku 2010 bolo umiestnených 2,7 milióna glukomerov
 • Každú sekundu sa jeden test Accu-Chek Active dotýka života viac ako 55 ľudí na celom svete, čím sa stáva jedným z najdôveryhodnejších systémov monitorovania glykémie vôbec!

Technické parametre

 • Model: Accu-Chek Active
 • Výrobné číslo: Je uvedené na štítku umiestnenom na zadnej strane glukomera
 • Princíp merania: Fotometrické stanovenie glukózy pomocou glukózo-dye-oxidoreduktázy (synonymum: reakcia mediátora glukózodehydrogenázy závislá od PQQ - pyrrolonchinolín chinonu)
 • Doba merania: Približne 5 s (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa v glukomere) Približne 10 s (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa mimo glukomeru)
 • Podmienky merania:
  • Teplota: (+10 °C až +40 °C)
  • Vlhkosť: až do 85 % relatívnej vlhkosti​
 • Podmienky skladovania:
  • Bez batérie: (-25 °C až +70 °C)
  • S batériou: (-10 °C až +50 °C)
  • Vlhkosť: až do 93 % relatívnej vlhkosti
 • Kapacita pamäte: Až 350 meraní s dátumom a časom
 • Priemery testov: 7, 14 , 30 dní
 • Transfer údajov: Micro USB port
 • Automatické kódovanie: Pomocou spoľahlivého kódovacieho čipu
 • Upozornenia: Upozornenie na exspiráciu prúžku vďaka spoľahlivým údajom uloženým v kódovacom čipe
 • Rozmery: 104 x 52 x 21 mm
 • Hmotnosť: 53 g bez batérie
 • Batéria: CR2032
 • Životnosť batérie: Približne 1000 meraní v jednom roku
 • Automatické vypnutie napájania: 30 alebo 90 sekúnd podľa prevádzkového stavu
 • Displej: 7 segmentov LCD so symbolmi
 • Detekcia poddávkovania: Áno
 • Nezávislosť od výšky: 0–4000 m (0–13123 stôp)
 • Objem krvi: 1 - 2 μL Rozsah merania: 10 mg/dl – 600 mg/dl 0,6 mmol–33,3 mmol
 • Druhy vzoriek: Kvantitatívne testy glykémie v čerstvej kapilárnej krvi, v žilnej krvi zbavenej zrážavosti lítiovým alebo amóniovým heparínom alebo EDTA, ako aj – v prípade, že sa krv aplikuje mimo glukomera – v arteriálnej krvi a v krvi novorodeniat.
 • Dávkovanie vzorky: Aplikácia krvi do stredu testovacej podložky. Špeciálna sieťka testovacieho prúžku absorbuje krv rýchlo a hygienicky.
 • Možnosti dávkovania: Krv sa môže aplikovať buď na testovací prúžok, ktorý je už vložený do glukomeru, ako aj na testovací prúžok, ktorý sa ešte nachádza mimo glukomeru. To pomáha minimalizovať nebezpečenstvo kontaminácie, keď glukomer používa viacero používateľov (napr. pri umiestnení v nemocnici) a, v prípade AST, pre uľahčenie aplikácie krvi.
 • Schopnosť opakovaného dávkovania: Po dobu 5 s po aplikácii prvej kvapky možno na testovací prúžok pridať ďalšiu krv (pri režime, keď prúžok je v glukomere).
 • Vizuálna kontrola farby: Hodnovernosť možno kontrolovať pomocou 5 farebných blokov na tube s testovacími prúžkami
 • Rozsah hematokritu: 25–55 % (pri režime, keď prúžok je v glukomere) a 20–70 % (pri režime s prúžkom nachádzajúcim sa sa mimo glukomeru)

VHODNÝ TYP BATÉRIÍ

 • Odporúčaný typ batérií pre použitie pre produkty značky Accu-Chek s ohľadom na ich životnosť sú batérie výrobcu PANASONIC. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie použité batérie nevhadzujte do kontajnerov určených na bežný komunálny odpad, ale odovzdajte na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnými predpismi.
VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.

Meranie glykémie a testovanie

sd
sds
dsa
gfg

 1. Umyte si ruky teplou vodou a mydlom a dobre ich osušte. Pripravte si svoje odberové pero.
 2. Preverte dátum exspirácie na tube s testovacími prúžkami. Používajte len testovacie prúžky, ktorých dátum exspirácie ešte neuplynul.
 3. Z tuby s testovacími prúžkami vyberte testovací prúžok. Kryt pevne uzavrite. Držte testovací prúžok tak, aby šípky vytlačené na ňom a testovacie pole smerovali nahor. Zasuňte testovací prúžok do drážky na testovacie prúžky. Testovací prúžok neohýbajte. Testovací prúžok musí doliehať plocho na kryt meracieho okienka.
 4. Glukomer sa zapne a najprv prebehne štandardný test displeja (asi 2 sekundy). Skontrolujte, či sú zobrazené všetky segmenty. Ak niektoré segmenty chýbajú, kontaktujte zákaznícku podporu.
 5. Na displeji sa zobrazí symbol testovacieho prúžku a blikajúci symbol kvapky. Glukomer vydá tónový signál. Glukomer je pripravený na meranie glykémie. Odteraz máte asi 90 sekúnd na to, aby ste na testovací prúžok naniesli krv.
 6. Pichnite si odberovým perom zboku do bruška prsta. Na obrázku A sú označené miesta odporúčané na odber krvi. Masírujte prst smerom k brušku, aby ste podporili tvorbu kvapky krvi (pozri B ). Ak chcete kvapku krvi naniesť na testovacie pole, keď je testovací prúžok v glukomere, pokračujte krokom 7. Ak chcete kvapku krvi naniesť na testovacie pole, keď testovací prúžok nie je v glukomere, pokračujte krokom 8.
 7. Kvapku krvi naneste na stred testovacieho poľa a prst potom odtiahnite od testovacieho prúžku. Akonáhle glukomer identifikuje krv ozve sa tónový signál. Blikajúci symbol presýpacích hodín signalizuje, že prebieha meranie. Ak je aplikované množstvo krvi nedostatočné, zaznejú po niekoľkých sekundách 3 tónové signály. Môžete naniesť ďalšiu kvapku krvi. Asi po 5 sekundách je meranie ukončené. Pokračujte krokom 11.
 8. Keď sa zobrazí symbol testovacieho prúžku a blikajúci symbol kvapky: Vytiahnite testovací prúžok z glukomera.
 9. Na displeji bliká symbol testovacieho prúžku a kvapky. Máte 20 sekúnd na to, aby ste krv naniesli na testovací prúžok a opäť ho zasunuli do glukomera. Kvapku krvi naneste na stred testovacieho poľa.
 10. Zasuňte testovací prúžok v smere šípok do drážky na testovacie prúžky tak, aby testovacie pole smerovalo nahor. Testovací prúžok musí doliehať plocho na kryt meracieho okienka. Ak krvou navlhčený testovací prúžok nevložíte späť do glukomera v stanovenom čase, zaznie v posledných 5 sekundách raz za sekundu tónový signál. Meranie začne. Blikajúci symbol presýpacích hodín signalizuje, že meranie prebieha. Asi po 8 sekundách je meranie ukončené.
 11. Na displeji sa objaví výsledok merania glykémie a glukomer vydá tónový signál. Potom glukomer automaticky uloží výsledok merania.
 12. Vytiahnite testovací prúžok z glukomera. Glukomer sa vypne. Použité testovacie prúžky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odborný zdravotnícky personál musí použité testovacie prúžky zlikvidovať v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi príslušného laboratória alebo zdravotníckeho zariadenia.
Viac informácií nájdete v návode na použitie.

ZMENA KÓDOVANIA

Zažite ešte jednoduchšiu kontrolu hladiny glukózy v krvi s glukomerom Accu-Chek Active

AC Active zmena kódovania

Doterajšie glukomery Accu-Chek Active

 • Nové krabičky s testovacími prúžkami obsahujú čierny aktivačný čip
 • Čierny aktivačný čip natrvalo nahrádza zelené kódovacie čipy a zostáva v glukomeri
 • Všetky ďalšie čierne aktivačné čipy (aj zelené kódovacie čipy) môžete ignorovať a zahodiť
 • Čierny aktivačný čip kóduje glukomer pre všetky ďalšie testovacie prúžky a inovuje glukomer tak, aby nebolo potrebné ďalšie kódovanie
 • Varovanie o exspirácii testovacích prúžkov sa už nebude zobrazovať

Nové glukomery Accu-Chek Active

 • Nové glukomery Accu-Chek Active už nemajú otvor na kódovací čip
 • Čierne a zelené kódovacie čipy v krabičkách s testovacími prúžkami môžete ignorovať
 • Všetky nové glukomery Accu-Chek Active sú plne funkčné systémy bez kódovania
 • Pri otvorení novej krabičky s testovacími prúžkami už nie sú potrebné ďalšie úkony
 • Varovanie o exspirácii testovacích prúžkov sa už nebude zobrazovať

Glukomery s technológiou bez kódovania Accu-Chek Active

 • Znižuje počet krokov postupu
 • Zjednodušuje meranie
 • Poskytuje nepretržitú presnosť a spoľahlivé výsledky merania