header bglogo rochelogo

Výmena podkožnej kanyly má byť pravidelne vykonávaná každé 3 dni. Určité menšie percento pacientov pozoruje už na začiatku tretieho dňa pravidelný postupný vzostup glykémií, čo signalizuje potrebu včasnejšej výmeny. U týchto pacientov sa odporúča skoršia výmena kanyly po dvoch dňoch. Za štandardných okolností (výmena každé 3 dni) pacient aplikuje približne 120 podkožných kanýl ročne. Pravidelne striedame (posúvame) miesta vpichu s preferenciou v oblasti brucha, prípadne stehien. Je neprípustné, aby si pacienti aplikovali kanyly do stále rovnakých miest. Pri opakovanej, častej, aplikácii kanýl na rovnaké miesta totiž zvyčajne dochádza k zmenám podkožného tuku (lipodystrofia) – k jeho zmnoženiu (lipohypertrofia) prípadne strate (lipohypotrofia), čo sa prejavuje hmatnými podkožnými hrčkami, alebo naopak hmatnými podkožnými priehlbinami, ktoré sú niekedy viditeľné aj voľným okom. Uvedené zmeny predstavujú nielen kozmetický defekt, ale aj rizikový terén v zmysle nepravidelného vstrebávania inzulínu. Takto vzniká pomerne častý dôvod glykemickej lability u pacientov liečených pomocou inzulínovej pumpy.